Skip to main content
Pressmeddelanden

Enfo meddelar planer om uppdelning av verksamheten i två fristående bolag

Den planerade uppdelningen ämnar stärka positionerna för Enfos konsult- och it-tjänsteverksamheter i syfte att skapa starkare förutsättningar för tillväxt, utveckla respektive verksamhet mer effektivt samt att göra dem mer attraktiva för sina respektive kunder och anställda.

Styrelsen för Enfo Oyj planerar att genomföra en avknoppning av Enfo Oyj:s konsultverksamhet till ett nytt fristående bolag (”Enfo Consulting”) genom en partiell delning:

  • “Enfo Consulting” kommer efter delningen att bestå av Enfo Oyj:s nuvarande konsultverksamheter, Applications & Data Sweden, Data & Analytics Finland och Digital Trust Sweden, såväl som affärsenheten Business Application och Enfo Oyj:s samtliga dotterbolag, såsom Enfo Sweden AB, vilka förblir juridiska enheter under Enfo Consulting. En omprofilering av Enfo Consulting planeras där det nya varumärket samt företagsnamnet meddelas under våren 2023. Enfos konsultverksamhet verkar i Finland och Sverige. Under 2021 sysselsatte verksamheten 469 personer och dess omsättning uppgick till cirka 68,3 miljoner euro.
  • Det kvarvarande Enfo Oyj kommer bestå av Enfo Oyj:s Care & Data Platform IT Services-verksamhet (”Enfo IT Services”), som omfattar plattformstjänster (både privata och publika moln samt datacenter), slutanvändartjänster och företagssupporttjänster. Enfo IT Services kommer att fortsätta att verka under Enfos varumärke. Under 2021 sysselsatte Enfo IT Services-verksamheten 280 personer i Finland och omsättningen uppgick till cirka 36,7 miljoner euro.

”Den planerade uppdelningen är en fortsättning på Enfos tillväxtstrategi och avser att stärka positionen för båda företagen i syfte att skapa starkare förutsättningar för deras respektive tillväxt. Den förväntas också förbättra deras konkurrenskraft då båda verksamheterna får bättre förutsättningar att tillgodose och möta sina kunders specifika behov, och samtidigt möjliggöra attraktiva karriärmöjligheter för de anställda. Vidare kan båda företagen fortsätta att bygga sin verksamhet på de nuvarande megatrenderna inom datatillväxt, övergången till molnet och vikten av digital tillit – och hjälpa våra kunder att vinna i den datadrivna framtiden,” säger Mikko Valorinta, vd för Enfo Oyj.

"Vi stöder helt beslutet att dela upp Enfos konsult- och IT-tjänsteverksamheter i två av varandra oberoende företag. Den planerade uppdelningen är i linje med vår strategi som ägare och vi tror att den skulle frigöra tillväxtpotentialen i båda företagen, vilket gynnar Enfo, dess kunder och aktieägarna,” säger Anssi Lehikoinen, vd för Osuuskunta KPY (”KPY”), Enfo Oyj:s huvudägare. ”Om delningen genomförs som planerat avser KPY, i enlighet med sin ägarpolicy, att söka affärs- och ägarpartners för båda företagen för att stärka deras lönsamma tillväxt. Vi ser mycket potential i Enfo och dess expertis. Vi tror att en uppdelning skulle skapa intressanta möjligheter, även när vi letar efter partners som vi kan vidareutveckla verksamheterna tillsammans med,” fortsätter Lehikoinen.

Skälet till uppdelningen

Idag fokuserar Enfos konsultverksamhet på den svenska och finska marknaden medan Enfos IT Services-verksamhet verkar i Finland. Dessutom skiljer sig verksamheternas kundsegment samt drift- och leveransmodeller från varandra. Efter uppdelningen skulle både Enfo IT Services och Enfo Consulting kunna utveckla sin verksamhet mer effektivt på sina respektive marknader. Den planerade delningen förväntas frigöra tillväxtpotential inom båda enheterna:

  • Delningen skulle stärka företagens fokus och göra det möjligt att frigöra värdet av båda verksamheterna för aktieägarna.
  • Delningen skulle göra det möjligt för både Enfo Consulting och Enfo IT Services att på ett bättre sätt ta tillvara sina affärsmöjligheter, och tillämpa sina olika verksamhetsmodeller, för att än bättre tillgodose kundernas behov.
  • Mer rationaliserade och bättre integrerade erbjudanden skulle göra båda verksamheterna mer attraktiva för kunder, nuvarande anställda och framtida talanger.
  • Delningen skulle förtydliga båda företagens investeringscase då de har mycket olika värdeskapande profiler. Detta gör det lättare att potentiellt växa deras aktieägarbaser och resa nytt kapital.

Allmänna villkor och tidsplan för delningen

Efter uppdelningen är avsikten att Enfos nuvarande vd, Mikko Valorinta, utses till vd för Enfo Consulting och att Nina Annila, EVP för Enfos affärsområde Care & Data Platforms samt medlem i Enfos ledningsgrupp sedan 2018, utses till vd för Enfo Oyj.

Enfos nuvarande koncernfunktioner People & Culture, Marketing & Communications, Finance och ICT samt Legal och ledningsstöd, skulle delas upp mellan de två företagen. Under 2021 sysselsatte koncernfunktionerna 45 personer.

Den planerade uppdelningen förväntas inte ha några omedelbara effekter på de befintliga kunderna till Enfos IT-tjänste- eller konsultverksamheter, eller de tjänster som dessa tillhandahåller. Företagen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med nuvarande och framtida kunder.

Allmänna villkor för delningen ingår i den plan som godkändes av Enfo Oyj:s styrelse den 25 november 2022. Delningsplanen är föremål för godkännande av Enfos extra bolagsstämma, som förväntas hållas under första kvartalet 2023. Den planerade delningen förväntas träda i kraft under det andra kvartalet av 2023. Efter slutförandet av den planerade delningen skulle Enfos största aktieägare Osuuskunta KPY inneha cirka 86 procent av aktierna i både Enfo Consulting och det kvarvarande Enfo Oyj, bestående av verksamheten i Enfo IT Services.

Se Osuuskunta KPY:s pressmeddelande (på finska)

 

För mer information:
Mikko Valorinta
Vd

Mediakontakt (Sverige)
Stina Thor, Sr. Communications Manager
Tel: +46 70 214 3324
Email: communications@enfogroup.com

Om Enfo
Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag med över 800 digitala experter. Med vår kunskap inom digital trust, data och analytics, applikationer, integration och managed services både utvecklar och driver vi IT-lösningar i molnet. Vi satsar på samarbete och tar ansvar i allt vi gör. Vi arbetar för en mer hållbar och intelligent värld där teknik stärker människor, affärer och samhällen och stöttar deras utveckling. 
enfo.se
 

 

Dela